கார்த்திக் நீலகிரி

உண்மை மட்டுமே பேசுவேன்... அதையும் உண்மை போலவே பேசுவேன்...

Facebook May 2010

Print Friendly, PDF & Email

Facebook June 2010


30 May 2010 ·
sun music… Relaying one melody after another preventing me from sleeping… its too late, let me sleep… Tomorrow i have to watch ‘die another day’ in tamil… Can’t miss watching james bond speeking tamil…


30 May 2010 ·
arranged all my books back into the steel rack… I am yet to read few of the books… Particularly huge books with size bigger than A4 sheet…


30 May 2010 ·
midnight… SS music… Desert rose, usher, westlife… What a musical night…


29 May 2010 ·
yeterday went to marine drive chowpati with friends family… Idly, joyride, kala khatta, sweet corn, etc… we came home very late and was a good weekend…


28 May 2010 ·
slowly the model ‘Divya Parameswaran’ is seen in almost every tamil ad… initially it was good… now the tamil ad space has become too crowded by her…


28 May 2010 ·
had 3 cutting chai today morning… I certainly can’t sustain without cutting…


28 May 2010 ·
oosi babu – a tamaas character in the tamil movie ‘aval varuvale’… He always carries a long pin (goni oosi) with him and poke it almost on everyone…
I wish that such a character exist in my office…


26 May 2010 ·
again started reading ‘volga to ganges’ by rakula saankrithyaayan… in tamil… a book on human history… The book is written in 1949 i suppose and has gone many editions… Still interesting…


24 May 2010 ·
23 May 2010 is fifth anniversary of Spicejet… So they distributed chocolates on my flight from Chennai to Mumbai… Now travelling in Meru towards home…


22 May 2010 ·
i was stunned by the truth behind the law that was said by my brother’s friend…
“lose motion always comes in fast motion”


18 May 2010 ·
STATUTORY WARNING: dont believe my profile photo… Its almost 6 years old…


18 May 2010 ·
reading ‘Episodes in the life of AKBAR’ translated and edited by Shireen Moosvi… Its a collection of contemporary records and reminiscences of Akbar’s life… Most extracts are translated from Abu’l Fazl’s book – Akbarnama…


18 May 2010 ·
tamil flim ‘kutti pisasu’ – an innovative mass missuse of graphics, technology, direction, cast, screen play, music, etc and in short the entire flim industry…


17 May 2010 ·
kids i have come across, have more innovative and out of box thinking ideas than any managers i have met… thats obviously because managers have limited resources but kids have none… that leaves kids to be really innovative…


17 May 2010 ·
i didn’t allow sasi to buy gold this akshaya tritiya… “gold sales is down by half this akshaya tritiya”-news…
OMG, were we contributing half of the sales?


15 May 2010 ·
“Indians buying more cars, pushing up gas prices” – Obama, Nobel laureate.
What a finding? You should award your FBI a big appraisal this year, for this finding. That will motivate them in finding oil below ground instead of finding facts.


13 May 2010 ·
uddhay thakarey has photographed maharashtra from chopper… happened to see the book released with those photos… Book is just rs.100… Should be available in markets this week… can be collected for your library…


11 May 2010 ·
the more you read the more you realise that how less you know… Will Durant once said – ‘Education is a progressive discovery of owr own ignorance.’


9 May 2010 ·
haiiyoo… Phone eduttha nachu nachundraanunga… Edho exam’maam… Adhai naan vandhu dhaan eludhanumaam… Idhu parava illepa, social service, pannikkalaam… Adhule paas vera aaga solraanunga… Naan enna topper’a ille gold medalist’a…? Ore kushtamappa… Chi kashtamappa…
– sms froward from my brother vedu…


8 May 2010 ·
reading the tamil book on Nelson Mandela’s biography, authored by Marudhan…


6 May 2010 ·
reading a tamil book ‘Rajiv Kolai Vazhakku’ – book on rajiv gandhi murder case history – by K.Ragothaman, chief investigation officer (retired) of the case…


4 May 2010 ·
strike seems to be ended, for now… Unnecessary a leave wasted… Ultimately motormen were convinced… Mamta blamed and asked to resign… at end, the issue was neither addressed nor answered, just politicised… Useless strike… Motormen lost the public’s goodwill…


4 May 2010 ·
today motermen strike… So staying home… Not going to office even today… Haiyoda…


2 May 2010 ·
in train… Started reading a tamil book ‘kelvikkuri’ by S.Ramakrushnan… A collection of articles on basic questions like ‘why nobody realises me?’, ‘why everytime i need to tell a lie?’, ‘why nibody can be believed these days?’, ‘what do you think of me?’, ‘why nobody respects me?’, etc…


2 May 2010 ·
started from chennai… Towards mumbai… Sleeper… Will reach tomorrow afternoon… Leave almost over… To office from tuesday morning…


1 May 2010 ·
whats farmville… i am accessing through mobile and hence not able to check farmville… i need to chk with PC once and see… ‘age of empires’ is one of my favourites… is it same to that?


1 May 2010 ·
landed in chennai… Travelling in bus from koyembedu to chromepet… Single day stay in chennai… Have to start to mumbai tomorrow morning…


1 May 2010 ·
soorya not feeling well… So we have cancelled evening 5.20 pm train and caught a bus now, so that we can reach home earlier…


1 May 2010 ·
got down to tirupati… From there we got into a bus to chennai… 110 rupees / ticket… Soorya free… 4 hr journey ahead….


1 May 2010 ·
tonsured my head… Had tirupati balaji darshan and back to room…


Facebook April 2010

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *